• Složením vstupního poplatku dle sazby uživatel vyjadřuje svůj souhlas s následujícímy pravidly a tak se zavazuje je plnit. Následující pravidla jsou platná a závazná pro všechny uživatele.
 • Síť Ovjih.NET je určena ke svobodné datové komunikaci uživatelů sítě a přístup k síti Internet prostřednictvím Internetových bran sítě Ovjih.NET.
 • K přístupovému bodu je možné se připojit vhodnou technologií, kterou doporučí správce přístupového bodu. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé použitím neschváleného zařízení nebo nesprávnou manipulací se zařízením.
 • Každý nový příchozí uživatel se dobrovolně zavazuje uhradit jednorázový nevratný vstupní poplatek dle sazby. Tento poplatek slouží k pokrytí nákladu spojených s nákupem a provozem HW. Tento poplatek musí uživatel uhradit nejpozději 21 dnu od data připojení.
 • Každý uživatel je povinen platit řádné měsiční poplatky dle aktuálního ceníku. Provozní poplatek na daný měsíc je nutno platit tak, aby částka byla na kontě nejpozději poslední den předcházejícího měsíce. Pokud uživatel tento poplatek neuhradí ve stanoveném termínu bude mu neprodleně zabráněn přístup ke zdrojům sítě.
 • Uživatel bere na vědomí, že provoz na sítě muže být z bezpečnostních a statistických důvodu monitorován a logován, správce však zaručuje, že takto získaná data nepředá třetí straně a data nebudou použita k jiným, než uvedeným účelům.
 • Správce nezodpovídá za poškození nebo únik dat přenášených v síti nebo uložených v počítačích, které jsou k síti připojeny. Provoz na síti není šifrován, ochranu důvěrných dat musí uživatel zajistit vlastními prostředky.
 • Uživatel bere na vědomí, že síť Ovjih.NET muže být v budoucnu propojena s dalšími podobnými sítěmi a je si vědom z toho plynoucích bezpečnostních rizik.
 • Uživatel se zavazuje použít nastavení sítě tak, jak je mu přiděleno správcem, použití jiných nastavení je považováno za hrubé porušení těchto pravidel, které muže být řešeno okamžitým odpojením uživatele od sítě.
 • Uživatel se zavazuje, že bude využívat síť Ovjih.NET Ostrava dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nebude obtěžovat ostatní uživatele nadměrným přetěžováním sítě. Pokud bude ze strany správy zjištěno porušení tohoto bodu, muže být náprava vymáhána stejně jako v poředešlém bodě.
 • Uživatel nesmí síť Ovjih.NET ani její internetové bránu použít k šíření materiálu vybízejícího k potlačování práv menšin, propagující užívání a výrobu drog a jakýkoliv jiný materiál, který je v rozporu se zákony ČR. Síť rovniž nesmí být použitá k rozesílání nevyžádané pošty (tzv. SPAM). Nedodržení tohoto pravidla se považuje za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od sítě.
 • Vzhledem k charakteru síti nevznikají vůč uživatelům žádné závazky a není nikterak garantována dostupnost a funkčnost služeb. Uživatel bere na vědomí, že nelze uplatoovat žádné přímé či nepřímé škody, které uživateli či třetím stranám jakýmkoliv stavem sítě vznikly.
 • Počínání, při kterém se uživatel snaží získat přístup k prostředkum sítě, k nimž nemá práva, ničí integritu dat uložených v počítačích, nebo cílené získává duvěrné informace jsou považovány za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od sítě.
 • Porušení výše uvedených pravidel je posuzováno správou síti. Uživateli je zasláno varování na kontaktní e-mail. Hrubé porušení bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od sítě bez varování.
 • Veškeré duležité informace jsou uživatelům sdělovány na WWW stránce, která je dostupná ze sítě či internetu na adrese http://10.154.115.1, http://ovjih.net, uživatel by měl tyto informace ve vlastním zájmu pravidelně sledovat.
 • Při případných problémech se sítí muže uživatel dle vlastního uvážení informovat správu sítě e-mailem, instant messengerem, nebo telefonicky.
 • Základem kvalitních služeb je komunikace, veškeré návrhy a nápady jsou vítány.