Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení - název: „OVJIH.NET“ (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob.
 2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
 3. Sídlem sdružení je ulice Dr. Martínka 1418/18, 700 30 Ostrava

Čl. 2 Činnost sdružení

 1. Hlavním cílem sdružení je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.
 2. Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující vedlejší činnosti:
 1. Provozování informačního systému.
 2. Podpora využívání internetu a informačních technologií.
 3. Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
 4. Rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií.
 5. Poskytování poradenství a konzultace členům.
 6. Může financovat neziskový projekt jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá k dosažení cílů sdružení, nebo je součástí jiného takového projektu.
 7. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů.
 8. Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. 3 Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.
 2. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká dnem zápisu do seznamu členů.
 3. Zájemce o členství se po podání přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů označuje jako čekatel členství.
 4. O vzniku členství rozhoduje rada. Při rozhodování o přijetí nového člena vezme v úvahu především doporučení a reference stávajících členů a technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu sdružení.
 5. Člen sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství na dobu minimálně 3 měsíce. V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské poplatky a nemá právo využívat produkty sdružení a rozhodovat v orgánech sdružení.
 6. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů sdružení.
 7. Členství ve sdružení končí:
 1. Vystoupením člena ze sdružení.
 2. Rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena.
 3. Úmrtím člena.
 4. Zánikem sdružení.
 1. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
 2. Člen sdružení nezaplatil členské poplatky ani po výzvě rady v dodatečně stanovené lhůtě.
 3. Člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn radou.

Čl. 4 Práva a povinnosti člena

 1. Člen sdružení má právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a podávat návrhy.
  2. Volit a být volen do orgánů sdružení
  3. Využívat, za podmínek stanovených radou, produkty sdružení (připojení k lokální síti a Internetu, šiřitelé programové prostředky, konzultace, organizační a technická podpora aj.).
  4. Navrhovat kontrolu činnosti sdružení kontrolní komisí.
  5. Člen sdružení má povinnost:
   1. Dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny interní řády sdružením vydané.
   2. Platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky.
   3. Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení.
   4. svých schopností a možností přispívat k prospěchu a rozvoji sdružení.

Čl. 5 Orgány sdružení

 1. Valná hromada
  1. Valná hromada členů je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. Valnou hromadu svolává rada sdružení nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců. Rada však svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo kontrolní komise sdružení. V tomto případě je rada povinna svolat valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce. Valná hromada může být uskutečněna také elektronickou formou.
  2. Valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům sdružení elektronickou nebo poštovní formou nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.
  3. První valná hromada bude svolána do 90 dnů od data registrace sdružení.
  4. Valná hromada členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
  5. Valná hromada členů je schopna usnášení, je-li přítomno 25% členů z celkového počtu sdružení. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá rada náhradní valnou hromadu do 90 dnů. Náhradní valná hromada je vždy schopna usnášení.
  6. Valnou hromadu vede předsedající určený radou.
  7. Na valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program. Jednání valné hromady jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.
  8. Výhradně valné hromadě přísluší:
   1. Volit z členů rovnou, přímou volbou členy rady na dobu 2 let. Odvolat členy rady smí valná hromada minimálně 75% hlasů.
   2. Volit z členů rovnou, přímou volbou kontrolní komisi na dobu 1 roku.
   3. Odvolávat hlasováním členy rady nebo kontrolní komisi sdružení.
   4. Schvalovat výši členských příspěvků podle návrhu rady.
   5. Měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada minimálně 60% hlasů přítomných členů.
 2. Valné hromadě dále přísluší:
  1. Schvalovat zprávu rady o hospodaření a zprávu kontrolní komise o revizi činnosti sdružení za uplynulý kalendářní rok.
  2. V případě zániku sdružení rozhoduje o provedení likvidace a naložení majetkem a likvidačním zůstatkem.
  3. Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá rada. rady jsou ve formě písemné, ověřené podpisy přítomných členů rady, či ve formě soupisu rozhodnutí v elektronické podobě dostupné běžnými prostředky všem členům.
  4. Rada
   1. Rada je výkonným orgánem sdružení, je čtyřčlenná včetně předsedy.
   2. Radě přísluší.
    1. Volit ze svých členů předsedu a místopředsedu sdružení.
    2. Odvolávat předsedu a místopředsedu sdružení.
    3. Přijímat interní řády sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady.
    4. Rozhodovat o přijetí nových členů sdružení, navrhovat valnou hromadu jejich vyloučení a má právo pozastavit členství členovi, kterého hodlá valná hromada navrhnout k vyloučení.
    5. Vést seznam členů sdružení jakož i jeho podpůrné evidence.
    6. Spravovat majetek sdružení včetně účtu v bankovním úřadu.
 3. Radě dále přísluší:
  1. Svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího.
  2. Podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření.
  3. Provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo interními řády.
  4. Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům sdružení.
 4. Zasedání rady svolává předseda sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 5. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.
 6. Rozhodnutí rady jsou ve formě písemné, ověřené podpisy přítomných členů rady, či ve formě soupisu rozhodnutí v elektronické podobě dostupné běžnými prostředky všem členům.
 7. Rada umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů z valných hromad a rozhodnutí rady, kontrolní komisi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností sdružení.
 8. Předseda
  1. Jedná a činí právní úkony jménem sdružení, respektujíce rozhodnutí rady nebo valné hromady.
  2. Opatruje razítko či razítka sdružení. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.
  3. Písemně opravňuje úkony podle bodů a), b) tohoto odstavce (čl. 5, odstavec 3, bod a), b) ) jiného člena rady a to nejdéle na dobu, po kterou oprávněný zůstane jeho členem.
  4. Místopředseda (je-li zvolen)
   1. Místopředseda zastupuje předsedu v případě, že jej písemně pověřil předseda rady. V rámci pověření je pak oprávněn jednat shodně a stejným způsobem jako by jednal předseda.
   2. Kontrolní komise
    1. Kontrolní komise může být ustavena jako orgán vnitřní kontroly sdružení.
    2. Kontrolní komise může mít nejméně dva, nejvýše sedm členů. V nepřítomnosti nemůže být člen kontrolní komise na jejím jednání zastoupen.
    3. Členem kontrolní komise se může stát kterýkoliv člen valné hromady, který není členem rady.
    4. Kontrolní komisi volí valná hromada.
    5. Do působnosti kontrolní komise patří jmenovitě:
     1. Kontrola činnosti a plnění povinností rady a předsedy.
     2. Kontrola hospodaření s majetkem sdružení radou.
     3. S kontrolou související právo nahlížet do archivu písemností sdružení.
     4. Právo účastnit se jednání rady.
     5. Povinnost vyjádřit se k návrhu účetní závěrky.
     6. Povinnost vypracovat vždy do konce prvního kalendářního měsíce nového roku výroční zprávu o kontrole hospodaření sdružení za uplynulé období.
 9. Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu, je kontrolní komise oprávněna svým usnesením pozastavit účinnost usnesení rady, a to nejdéle do zasedání sdružení, které buď zruší usnesení rady nebo usnesení kontrolní komise. Účinnost usnesení rady je pozastavena ke dni doručení písemného oznámení kontrolní komise radě.
 10. Kontrolní komise rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 11. Usnesení mohou být kontrolní komisí přijímána, jen je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
 12. Pro každé jednání kontrolní komise je zvoleným zapisovatelem vedena listina přítomných členů a je pořízen zápis z jednání, pro který platí obdobně ustanovení čl. 6.
 13. Společná ustanovení o orgánech sdružení
  1. Za výkon funkce v orgánech sdružení přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů předsedovi sdružení a členům rady - jedná se o prokazatelné náklady spojené s komunikací s orgány státní správy, jinými sdruženými organizacemi, fyzickými a právnickými organizacemi, které jsou spojeny s činností sdružení. Je možná i jiná finanční odměna, jejíž výši odsouhlasí valná hromada nadpoloviční většinou.
  2. Funkce Kontrolní komise a člena rady jsou neslučitelné.

Čl. 6 Odborné komise (jsou–li zvoleny)

 1. Odborné komise jsou expertními poradními orgány, které zřizuje valná hromada nebo rada sdružení k řešení a posuzování odborné nebo speciální problematiky.
 2. Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.
 3. Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při jednání jejího zřizovatele.
 4. Doporučení odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.

Čl. 7 Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří se svým majetkem jako vlastník.
 2. Sdružení odpovídá výlučně svým majetkem za nesplnění jí příslušících povinností.
 3. Členové neodpovídají svým majetkem za případný schodek v hospodaření sdružení.
 4. Sdružení neodpovídá za jednání, chování a technické prostředky svých členů ani za následky vzniklé jejich provozováním.
 5. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
  1. Členské příspěvky. A to členské příspěvky řádné a mimořádné. Řádné členské příspěvky jsou povinné a jejich výši určuje individuálně rada sdružení. Řádné členské příspěvky jsou zpravidla měsíční. Mimořádné členské příspěvky jsou vždy dobrovolné. Jejich výši může navrhnout rada.
  2. Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.
  3. Příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
  4. Výnosy z majetku.
  5. Příjmy z jiných finančních zdrojů.
  6. Majetek Sdružení je používán k naplňování cílů činnosti sdružení a to podle zásad hospodaření schválených usnesením valné hromady.
  7. Finanční prostředky sdružení budou uloženy na k tomu zvlášť určeném účtu vedeném u peněžního ústavu na území České republiky.
  8. Sdružení vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonnými předpisy. Účetním obdobím je kalendářní rok.
  9. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.
  10. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení valné hromadě.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Pro svou Činnost vydává sdružení interní řády. Ve lhůtě 60 dní Od registrace budou vydány minimálně:
 1. Organizační řád- řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce. Řeší vnitřní členění členů sdružení do skupin dle geografické topologie, či obdobné kategorie a jejich spolupráci.
 2. Provozní řád sítě OVJIH.NET řeší chování, jednání a obecné zásady práce jednotlivých členů sítě OVJIH.NET.
 1. Ukončením členství končí i členství v orgánech sdružení.
 2. První radou sdružení jsou členové přípravného výboru.